Noi norme de raportare sustenabilă pentru companii – Raportarea acțiunilor sociale

sustenabilitate-acțiuni sociale

Autor: Nora Maftei, Specialist Social Media @Issue Monitoring

Măsura succesului în afaceri nu mai este dictată doar de cifrele financiare. Pentru a se bucura de o creștere sănătoasă, companiile trebuie să aibă în vedere dezvoltarea sustenabilă din trei domenii: mediu, guvernanță și social. În acest articol ne vom concentra atenția asupra raportării acțiunilor sociale, ce prevede Noua Directivă Europeană în privința acestora și ce pot face companiile pentru a se alinia la raportarea actiunilor sociale conform CSRD.

Diferențe dintre raportarea CSR și raportul CSR

Pentru început, se impune să facem diferența dintre două noțiuni foarte apropriate, dar totuși diferite: raportarea acțiunilor sociale și raportul de CSR. Raportarea este întregul proces de evaluare şi de comunicare a rezultatelor acestei evaluări. Raportul de CSR este documentul final prin care se prezintă concluziile procesului de raportare. Distincţia între cele doua concepte este importantă pentru că ea face diferenţa între cei care practică raportarea socială pentru că văd în ea un beneficiu şi cei care o fac doar ca să comunice. 

Raportarea CSR (Corporate Social Responsibility):

CSR este o abordare mai largă și strategică. Se referă la modul în care o companie își integrează responsabilitatea socială în toate aspectele activității sale, de la luarea deciziilor strategice la operațiunile de zi cu zi. CSR nu este doar o raportare, ci o filozofie și o abordare holistică.

Implementare și acțiuni concrete: CSR implică acțiuni concrete ale companiei pentru a adresa responsabilitățile sociale și de mediu. Aceasta poate include politici și practici legate de mediu, angajamentul față de comunitate, drepturile angajaților și multe altele.

Integrarea responsabilității sociale: Companiile CSR își integrează responsabilitatea socială în cultura organizațională și în modul în care iau decizii de afaceri. Acesta poate fi un efort sistematic pentru a aduce îmbunătățiri în cadrul organizației, care depășesc simpla raportare.

Raportul acțiunilor sociale ale unei companii (CSR Reporting)

Raportarea acțiunilor sociale ale unei companii se referă la procesul de comunicare a acțiunilor și rezultatelor sociale ale unei companii către părțile interesate, cum ar fi investitorii, clienții, angajații și comunitatea în general. Acest raport poate fi o componentă a strategiei mai largi de CSR.

Transparența și comunicarea: Raportarea acțiunilor sociale este o parte importantă a eforturilor de CSR, deoarece evidențiază angajamentul companiei față de factorii sociali. Companiile pot utiliza rapoarte CSR pentru a comunica progresele și impactul lor social.

Măsurarea și evidențierea: Acest tip de raportare se concentrează pe măsurarea și evidențierea activităților sociale și a rezultatelor, cum ar fi contribuțiile la caritate, acțiunile de voluntariat, inițiativele de sustenabilitate și altele.

Cui se aplică noile norme de raportare sociale?

Există trei categorii de companii cărora li se aplică noile norme de raportare a acțiunilor sociale conform Directivei Europene 2022/2464:

Dacă ai o companie care face parte din una din categoriile de mai sus, îți va fi util să consulți și să integrezi normele de mai jos în raportarea CSR.

 1. Tuturor companiilor listate pe piețele reglementate din UE, cu excepția microîntreprinderilor listate.
 2. Unei „întreprinderi mari” care este fie o societate din UE, fie o filială din UE a unei societăţi din afara UE. O „întreprindere mare” este un termen definit în Directiva contabilă şi înseamnă o entitate care depăşeşte cel puţin două dintre următoarele criterii: cifră de afaceri netă mai mare de 40 de milioane de euro, total active mai mari de 20 de milioane de euro, 250 de angajaţi în medie pe parcursul exerciţiului financiar.
 3. Companiilor de asigurare şi instituţiilor de credit, indiferent de forma lor juridică.

Noile norme de raportare a acțiunilor sociale conform Directivei Europene 2022/2464

Această Directivă Europeană care modifică Regulamentul (UE) nr. 537/2014, Directiva 2004/109/CE, Directiva 2006/43/CE și a Directiva2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi precizează informațiile pe care trebuie să le prezinte întreprinderile cu privire la următorii factori sociali și care privesc drepturile omului:

 1. egalitatea de tratament și egalitatea de șanse pentru toți, inclusiv egalitatea de gen și plata egală pentru muncă de valoare egală, formarea și dezvoltarea competențelor, precum și ocuparea forței de muncă și incluziunea persoanelor cu dizabilități, măsurile împotriva violenței și a hărțuirii la locul de muncă și diversitatea; 16.12.2022 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 322/51 (
 2. condițiile de muncă, inclusiv locurile de muncă sigure, programul de lucru, salariile adecvate, dialogul social, libertatea de asociere, existența comitetelor de întreprindere, negocierile colective, inclusiv procentul lucrătorilor cărora li se aplică contracte colective de muncă, drepturile de informare, consultare și participare ale lucrătorilor, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și sănătatea și siguranța;
 3. respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a principiilor democratice și a standardelor stabilite în Carta internațională a drepturilor omului și în alte convenții fundamentale ale ONU privind drepturile omului, inclusiv Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene, Declarația Organizației Internaționale a Muncii cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, precum și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Carta socială europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Ce pot face companiile pentru a se alinia la raportarea actiunilor sociale conform CSRD?

Conceptul cheie în jurul căruia se face raportarea sustenabilă este ”pragul de semnificație”. Numai chestiunile ”semnificative” sau importante ar trebui publicate, de aceea informațiile vor varia semnificativ de la o organizație la alta, în funcție de ce consideră fiecare relevant.

Conform Inițiativei de Raportare Globală, rapoartele privind sustenabilitatea ar trebui să acopere „aspecte care: reflectă impacturile semnificative sociale, economice și de mediu ale organizației; sau influențează în mod substantial evaluările și deciziile părților interesate”. Aceasta înseamnă că pragul de semnificație al unei organizații ar trebui să fie, în plus, evaluat în raport cu ceea ce părțile interesate consideră ca fiind semnificativ pentru organizația respectivă (de exemplu, opinia investitorilor).

Câțiva pași care te-ar putea ajuta în raportarea acțiunilor sociale din cadrul companiei tale:

 1. Evaluarea impactului social: Compania ar trebui să efectueze o evaluare a impactului social al activităților sale Aceasta implică identificarea și evaluarea factorilor sociali relevanți, cum ar fi drepturile angajaților, impactul asupra comunităților locale și contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă.
 2. Colectarea și gestionarea datelor: dezvoltă sisteme solide de colectare și gestionare a datelor pentru a monitoriza și raporta performanța socială. Acest lucru poate implica colectarea de date despre angajați, impactul asupra comunităților și alte aspecte sociale.
 3. Definirea indicatorilor cheie de performanță (KPI-uri): identifică și dezvoltă indicatori cheie de performanță pentru a măsura și evalua impactul social. Acești KPI-uri ar trebui să fie relevanți, măsurabili și verificabili.
 4. Raportarea transparentă: concepe rapoarte transparente și comprehensibile despre acțiunile și performanța socială. Rapoartele ar trebui să includă atât succesele, cât și provocările, și să ofere detalii specifice despre măsurile luate pentru a aborda aspectele sociale.
 5. Angajamentul părților interesate: implică părțile interesate relevante, cum ar fi angajații, clienții, investitorii și comunitățile locale, în procesul de raportare și ține cont de feedback-ul lor.
 6. Formare și dezvoltare: investește în formarea personalului și în dezvoltarea competențelor necesare pentru o raportare a actiunilor sociale în conformitate cu cerințele CSRD care să aducă aducă plus valoarea companiei tale.

Concluzie

În sectorul privat, societățile raportează cu privire la sustenabilitate în mare parte ca răspuns la cererea investitorilor, a societății civile și a consumatorilor. Piețele financiare și investitorii exercită presiuni tot mai mari asupra societăților pentru ca acestea să facă publice riscurile legate de sustenabilitate. Acest lucru se întâmplă deoarece riscurile legate de sustenabilitate sunt considerate tot într-o măsură din ce în ce mai mare drept riscuri financiare.

La Issue Monitoring am fost preocupați de acțiunile sociale încă de la înființarea companiei, în 2015. Ne-am dorit să oferim un mediu de lucru incluziv, în care persoanele cu dizabilități să găsească mediul propice de dezvoltare și unde dizabilitatea lor să fie transformată în abilitate. Recent am primit autorizația de Unitate Protejată ca o recunoaștere a demersurilor noastre sociale.

În articolele noastre recente: Noi norme de raportare sustenabilă pentru companii – Raportarea acțiunilor de mediu și Noi norme de raportare sustenabilă pentru companii – Raportarea activității de lobby am expus, pe larg cadrul legal pentru raportarea acestor acțiuni, cui se aplică aceste norme și ce impact au asupra companiilor. Citește-le și pe acestea pentru un raport sustenabil cât mai complet.